Ίδρυση και σκοπός του ταμείου

3.-(1) Ιδρύεται ταμείο καλούμενο “Ταμείο για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ)” με σκοπό την εξασφάλιση και διάθεση των αναγκαίων χρηματικών ποσών για τη διοργάνωση και χρηματοδότηση προγραμμάτων και την υλοποίηση άλλων μέτρων γιατον έλεγχο και την προληψη του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας και την παροχή οικονομικής βοήθειας σε φορείς ή ασθενείς του συνδρόμου αυτού.

(2) Οι πόροι του ταμείου προέρχονται-

(α) Από δωρεές και εισφορές προς το ταμείο·

(β) από χρήματα που προέρχονται από δραστηριότητες της επιτροπής με βάση το άρθρο 8·

(γ) από τόκους ή έσοδα από καταθέσειςή επενδύσεις·

(δ) από κάθε άλλο ποσό που διατίθεται εκάστοτε υπέρ του ταμείου ή εισπράττεται από αυτό.