Επιτροπή διαχείρισης

4.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, η οποία αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας ως Πρόεδρο, το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, το Γενικό Λογιστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και δύο άλλα πρόσωπα, τα οποία ορίζει ο Υπουργός Υγείας και από τα οποία το ένα υποδεικνύεται στον Υπουργό από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, ως μέλη.

(2) Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

(3) Η επιτροπή φέρει την ευθύνη για την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που σκοπείται να περιέλθει στο ταμείο και, με την έγκριση του Υπουργού, τη διάθεση των πόρων του ταμείου για τον έλεγχο και την πρόληψη του Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας και την παροχή οικονομικής βοήθειας σε φορείς ή ασθενείς του συνδρόμου αυτού.

(4) Τηρουμένων των οδηγιών που εκδίδει προς τούτο ο Υπουργός, η επιτορπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, διαχειρίζεται τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στο ταμείο και προβαίνει σε κάθε αναγκαία δαπάνη σε σχέση με τη διαχείριση του εν λόγω Ταμείου.

(5) Μέχρι να εκδοθούν οδηγίες σύμφωνα με το εδάφιο (4), θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Δημοσιονομμικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Κανονισμών Αποθηκών.

(6) Η επιτροπή τελεί υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Υπουργού.

(7) Ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων και δύο μέλη της επιτροπής αποτελούν απαρτία.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) η επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία της.