Φύλαξη και λογαριασμοί του ταμείου

5. Το ταμείο αποτελεί χωριστό ταμείο και, ενόσω βρίσκεται υπό τη διαχείριση της επιτροπής, τελεί υπό τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή, ο οποίος τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις πληρωμές που εγκρίνει η επιτροπή.