Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“Επιτροπή” σημαίνει την επιτροπή που καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 4.

“Ταμείο” σημαίνει το ταμείο που ιδρύεται σύμφωνα με άρθρο 3.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.