Προϋπολογισμός του ταμείου

7.-(1) Το ταμείο έχει δικό του προϋπολογισμό που καταρτίζεται κάθε χρόνο από την επιτροπή και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του ταμείου για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

(3) Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και θα εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων του πίνακα εσόδων και εξόδων.