Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τραπεζικών Αργιών Νόμος του 1996.