Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τραπεζικών Αργιών Νόμος του 1996.

Ερμηνεία

2. "Μη εργάσιμη" ημέρα σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα που καθορίζεται από παρόντα Νόμο ως τραπεζική αργία. Οποιαδήποτε άλλη ημέρα είναι εργάσιμη ημέρα.

Ορισμός τραπεζικής αργίας

3. Τραπεζική αργία είναι η ημέρα που τηρείται ως αργία από όλες τις τράπεζες στην Κύπρο· και όλες οι συναλλαγματικές, γραμμάτια και άλλα μεταβιβάσιμα έγγραφα τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα και πληρωτέα σε οποιαδήποτε τέτοια τραπεζική αργία, καθίστανται πληρωτέα και σε περίπτωση μη πληρωμής τους μπορούν να διαμαρτυρηθούν κατά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα· και οποιαδήποτε τέτοια διαμαρτύρηση θα είναι έγκυρη ως να έγινε την ημέρα κατά την οποία η συναλλαγματική ή το γραμμάτιο είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο και πληρωτέο· και για όλους τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η αμέσως επόμενη ημέρα της τραπεζικής αργίας σημαίνει την αμέσως επόμενη ημέρα στην οποία η συναλλαγματική μπορεί νόμιμα να διαμαρτυρηθεί.

Ειδοποιήσεις, κλπ., δίνονται την επόμενη ημέρα

4. Εάν η ημέρα κατά την οποία οποιαδήποτε συναλλαγματική ή άλλο μεταβιβάσιμο έγγραφο πρέπει να παρουσιαστεί ή οποιαδήποτε ειδοποίηση σχετική με αυτό πρέπει να δοθεί είναι τραπεζική αργία, τότε η εν λόγω συναλλαγματική θα παρουσιαστεί ή η εν λόγω ειδοποίηση θα δοθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της τραπεζικής αυτής αργίας.

Τραπεζικές αργίες

5. Οι πιο κάτω ημέρες είναι τραπεζικές αργίες-

(α)Κάθε Κυριακή

(β) Κάθε Σάββατο για σκοπούς Τραπεζικών Συναλλαγών

(γ) 1 η Ιανουαρίου

(δ) 6η Ιανουαρίου-Θεοφάνεια

(ε) Καθαρή Δευτέρα

(στ) 25η Μαρτίου

(ζ) 1η Απριλίου

(η) Μεγάλη Παρασκευή (Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία)

(θ) Δευτέρα της Διακαινησίμου (Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία)

(ι) Τρίτη της Διακαινησίμου (Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία)

(ια) 1η Μαΐου

(ιβ) Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

(ιγ) 15η Αυγούστου

(ιδ) 1 η Οκτωβρίου

(ιε)28η Οκτωβρίου

(ιστ) Χριστούγεννα (25η Δεκεμβρίου)

(ιζ)26η Δεκεμβρίου.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να ορίζει Τραπεζικές αργίες

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει οποιαδήποτε ημέρα η οποία να τηρείται ως τραπεζική αργία επιπρόσθετα ή σε αντικατάσταση οποιασδήποτε ημέρας που αναφέρεται στο άρθρο 5.

Κατάργηση

7. Ο περί Τραπεζικών Αργιών Νόμος καταργείται.