Τραπεζικές αργίες

5. Οι πιο κάτω ημέρες είναι τραπεζικές αργίες-

(α)Κάθε Κυριακή

(β) Κάθε Σάββατο για σκοπούς Τραπεζικών Συναλλαγών

(γ) 1 η Ιανουαρίου

(δ) 6η Ιανουαρίου-Θεοφάνεια

(ε) Καθαρή Δευτέρα

(στ) 25η Μαρτίου

(ζ) 1η Απριλίου

(η) Μεγάλη Παρασκευή (Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία)

(θ) Δευτέρα της Διακαινησίμου (Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία)

(ι) Τρίτη της Διακαινησίμου (Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία)

(ια) 1η Μαΐου

(ιβ) Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

(ιγ) 15η Αυγούστου

(ιδ) 1 η Οκτωβρίου

(ιε)28η Οκτωβρίου

(ιστ) Χριστούγεννα (25η Δεκεμβρίου)

(ιζ)26η Δεκεμβρίου.