Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να ορίζει Τραπεζικές αργίες

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει οποιαδήποτε ημέρα η οποία να τηρείται ως τραπεζική αργία επιπρόσθετα ή σε αντικατάσταση οποιασδήποτε ημέρας που αναφέρεται στο άρθρο 5.