Ερμηνεία

2. "Μη εργάσιμη" ημέρα σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα που καθορίζεται από παρόντα Νόμο ως τραπεζική αργία. Οποιαδήποτε άλλη ημέρα είναι εργάσιμη ημέρα.