Ορισμός τραπεζικής αργίας

3. Τραπεζική αργία είναι η ημέρα που τηρείται ως αργία από όλες τις τράπεζες στην Κύπρο· και όλες οι συναλλαγματικές, γραμμάτια και άλλα μεταβιβάσιμα έγγραφα τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα και πληρωτέα σε οποιαδήποτε τέτοια τραπεζική αργία, καθίστανται πληρωτέα και σε περίπτωση μη πληρωμής τους μπορούν να διαμαρτυρηθούν κατά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα· και οποιαδήποτε τέτοια διαμαρτύρηση θα είναι έγκυρη ως να έγινε την ημέρα κατά την οποία η συναλλαγματική ή το γραμμάτιο είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο και πληρωτέο· και για όλους τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η αμέσως επόμενη ημέρα της τραπεζικής αργίας σημαίνει την αμέσως επόμενη ημέρα στην οποία η συναλλαγματική μπορεί νόμιμα να διαμαρτυρηθεί.