Μαρτυρία από ξένη χώρα για χρήση στη Δημοκρατία όταν εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου

5.-(1) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί διαδικασία δύναται, ύστερα από αίτηση ή με δική του πρωτοβουλία, να εκδώσει έγγραφο αίτημα (letter of request) με το οποίο να ζητείται συνδρομή ξένης χώρας για να εξασφαλιστεί εκτός της Δημοκρατίας η μαρτυρία που περιγράφεται στο αίτημα.

(2) Αίτηση δυνάμει του εδαφίου (1) υποβάλλεται είτε από την εισαγγελική αρχή είτε από τον κατηγορούμενο προς το Δικαστήριο της Δημοκρατίας ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η διαδικασία.

(3) Το Δικαστήριο εκδίδει το έγγραφο αίτημα αν-

(α) Έχει λόγους να πιστεύει ότι διαπράχθηκε αδίκημα, και

(β) έχει πεισθεί ότι η μαρτυρία χρειάζεται για σκοπούς της διαδικασίας.