Μαρτυρία από ξένη χώρα για χρήση στη Δημοκρατία κατά το στάδιο της ποινικής ανάκρισης

6. Κατά το στάδιο της ποινικής ανάκρισης, η εισαγγελική αρχή δύναται να εκδώσει έγγραφο αίτημα (letter of request) με το οποίο να ζητείται συνδρομή ξένης χώρας για να εξασφαλιστεί, εκτός της Δημοκρατίας, η μαρτυρία που περιγράφεται στο αίτημα.