Διαβίβαση εγγράφου αιτήματος

7. Το έγγραφο αίτημα που εκδίδεται με βάση τα άρθρα 5 και 6 διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, η οποία το στέλλει είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή της ξένης χώρας στην οποία αυτό απευθύνεται, είτε μέσω της διπλωματικής οδού, ανάλογα με την καθορισμένη σε κάθε περίπτωση διαδικασία.