Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμος του 2001.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει Διαφορετική έννοια-

"αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας" σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία,

"διαδικασία" σημαίνει ποινική διαδικασία όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο,

"Δικαστήριο" σημαίνει οποιοδήποτε Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Δικαστήριο ξένης χώρας που έχει αρμοδιότητα να εκδικάζει ποινικές υποθέσεις,

"έγγραφο αίτημα" σημαίνει επίσημη παράκληση (letter of request/letter rogatory) που υποβάλλεται από μια χώρα σε άλλη για νομική συνεργασία σε θέματα που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

"έγγραφο διαδικασίας" σημαίνει οποιοδήποτε έγγραφο που επιδίδεται δυνάμει του Νόμου αυτού,

"εισαγγελική αρχή" σημαίνει το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον Αρχηγό Αστυνομίας, το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, μέλη της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης και οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή άτομο που δικαιούται να προβαίνει σε ανακρίσεις και διώξεις στη Δημοκρατία και οποιαδήποτε τέτοια αρχή ξένης χώρας με αντίστοιχες αρμοδιότητες,

"μαρτυρία" σημαίνει καταθέσεις, έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία κάθε μορφής τα οποία δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστηρίου για σκοπούς διαδικασίας και "έγγραφο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον περί Αποδείξεως Νόμο και περιλαμβάνει κάθε μορφή σύγχρονου τρόπου καταγραφής γεγονότων, συμβολαίων και δηλώσεων, που είναι αποδεκτά από τα Δικαστήρια ενώπιον των οποίων θα παρουσιαστούν,

"ξένη χώρα" σημαίνει χώρα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος εγγεγραμμένο σε τέτοια χώρα, και αναφορά σε "ξένη χώρα" θεωρείται επίσης ως αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το οποίο εγκαθιδρύθηκε με την υπογραφή της Τελικής Πράξης στις 17.7.1998 στη Ρώμη.

Επίδοση εγγράφων διαδικασίας ξένης χώρας στη Δημοκρατία

3.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας λαμβάνει από αρμόδια αρχή ξένης χώρας αίτημα για επίδοση σε πρόσωπο στη Δημοκρατία-

(α) Κλητηρίου ή άλλου εγγράφου διαδικασίας, με το οποίο το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται καλείται να εμφανιστεί ως κατηγορούμενος ή ως μάρτυρας σε διαδικασία στην εν λόγω ξένη χώρα, ή

(β) απόφασης ή εγγράφου που περιέχει απόφαση Δικαστηρίου ξένης χώρας.

(2) Η επίδοση των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εκτελείται από την Αστυνομία ή άλλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας επιδότη.

(3) Έγγραφο διαδικασίας που επιδίδεται δυνάμει του άρθρου αυτού θα πρέπει να συνοδεύεται από-

(α) Υπόδειξη ότι το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται δικαιούται να ζητήσει συμβουλή για τις πιθανές συνέπειες μη συμμόρφωσης του με αυτό δυνάμει του νόμου της ξένης χώρας,

(β) υπόδειξη ότι δυνάμει του νόμου της ξένης χώρας δυνατό να μην παρέχονται σε αυτό, υπό την ιδιότητα του μάρτυρα, τα ίδια δικαιώματα και προνόμια όπως αυτά που παρέχονται δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας.

(4) Όταν αστυνομικός ή άλλος εξουσιοδοτημένος επιδότης επιδώσει, δυνάμει του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε κλητήριο ή άλλο έγγραφο διαδικασίας, πληροφορεί την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας σχετικά με τον τρόπο και χρόνο επίδοσης και παραδίδει σ' αυτή απόδειξη επίδοσης υπογραμμένη από το πρόσωπο που παρέλαβε το εν λόγω έγγραφο. Σε περίπτωση που η επίδοση δεν κατέστη δυνατή, πληροφορεί την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για το γεγονός αυτό, εκθέτοντας επίσης και τους λόγους για τους οποίους η επίδοση δεν κατέστη τελικά δυνατή.

(5) Επίδοση εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) δεν επιβάλλει υποχρέωση δυνάμει οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας στο άτομο που το παρέλαβε, να συμμορφωθεί με αυτό.

Επίδοση σε ξένη χώρα εγγράφων διαδικασίας της Δημοκρατίας

4.-(1) Σύμφωνα με διευθετήσεις που έχουν γίνει από αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δύναται να επιδοθεί σε πρόσωπο που βρίσκεται σε ξένη χώρα-

(α) Κλητήριο κατηγορουμένου,

(β) κλήση μάρτυρα,

για εμφάνιση του ενώπιον Δικαστηρίου της Δημοκρατίας.

(2) Επίδοση εγγράφων διαδικασίας με βάση το άρθρο αυτό δεν επιβάλλει υποχρέωση συμμόρφωσης δυνάμει οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας και συνεπώς παράλειψη συμμόρφωσης δε συνιστά καταφρόνηση δικαστηρίου και δεν παρέχει λόγο για εξαναγκασμό του προσώπου προς το οποίο γίνεται η επίδοση να συμμορφωθεί με αυτό.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν επηρεάζουν τη μεταγενέστερη επίδοση στο εν λόγω πρόσωπο στη Δημοκρατία οποιουδήποτε εγγράφου διαδικασίας (συνεπαγόμενων όλων των επιπτώσεων μη συμμόρφωσης).

Μαρτυρία από ξένη χώρα για χρήση στη Δημοκρατία όταν εκκρεμεί διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου

5.-(1) Το Δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί διαδικασία δύναται, ύστερα από αίτηση ή με δική του πρωτοβουλία, να εκδώσει έγγραφο αίτημα (letter of request) με το οποίο να ζητείται συνδρομή ξένης χώρας για να εξασφαλιστεί εκτός της Δημοκρατίας η μαρτυρία που περιγράφεται στο αίτημα.

(2) Αίτηση δυνάμει του εδαφίου (1) υποβάλλεται είτε από την εισαγγελική αρχή είτε από τον κατηγορούμενο προς το Δικαστήριο της Δημοκρατίας ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η διαδικασία.

(3) Το Δικαστήριο εκδίδει το έγγραφο αίτημα αν-

(α) Έχει λόγους να πιστεύει ότι διαπράχθηκε αδίκημα, και

(β) έχει πεισθεί ότι η μαρτυρία χρειάζεται για σκοπούς της διαδικασίας.

Μαρτυρία από ξένη χώρα για χρήση στη Δημοκρατία κατά το στάδιο της ποινικής ανάκρισης

6. Κατά το στάδιο της ποινικής ανάκρισης, η εισαγγελική αρχή δύναται να εκδώσει έγγραφο αίτημα (letter of request) με το οποίο να ζητείται συνδρομή ξένης χώρας για να εξασφαλιστεί, εκτός της Δημοκρατίας, η μαρτυρία που περιγράφεται στο αίτημα.

Διαβίβαση εγγράφου αιτήματος

7. Το έγγραφο αίτημα που εκδίδεται με βάση τα άρθρα 5 και 6 διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, η οποία το στέλλει είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή της ξένης χώρας στην οποία αυτό απευθύνεται, είτε μέσω της διπλωματικής οδού, ανάλογα με την καθορισμένη σε κάθε περίπτωση διαδικασία.

Χρήση μαρτυρίας που λήφθηκε σε ξένη χώρα.

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) και παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, η μαρτυρία που εξασφαλίζεται με βάση έγγραφο αίτημα που εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 5 και 6, γίνεται αποδεκτή από το Δικαστήριο το οποίο έχει εκδώσει το αίτημα, ή από Δικαστήριο ενώπιον του οποίου θα αρχίσει η διαδικασία.

(2) Μαρτυρία που εξασφαλίζεται δυνάμει εγγράφου αιτήματος δε χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε σκοπό άλλο από εκείνο που αναφέρεται στο έγγραφο αίτημα, εκτός αν η αρμόδια αρχή της ξένης χώρας που την εξασφάλισε συγκατατεθεί.

(3) Οτιδήποτε εξασφαλίζεται ως μαρτυρία δυνάμει εγγράφου αιτήματος επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της ξένης χώρας, αν αυτή το ζητήσει, όταν δε χρειάζεται πλέον για τους σκοπούς που αρχικά εξασφαλίστηκε ή για τους οποίους δόθηκε συγκατάθεση για χρήση, εκτός αν η εν λόγω αρχή γνωστοποιήσει ότι δεν επιθυμεί την επιστροφή των εν λόγω στοιχείων.

(4) Το Δικαστήριο δύναται, κατά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας, να αποκλείσει οποιαδήποτε μαρτυρία ή μέρος αυτής που εξασφαλίστηκε δυνάμει εγγράφου αιτήματος αφού λάβει υπόψη του τα ακόλουθα:

(α) Κατά πόσο παρασχέθηκε η ευκαιρία αμφισβήτησης της κατάθεσης, με την υποβολή ερωτήσεων, και

(β) κατά πόσο σύμφωνα, με το τοπικό δίκαιο, επιτράπηκε στους διαδίκους να εκπροσωπηθούν κατά τη λήψη της μαρτυρίας.

Μαρτυρία για χρήση εκτός της Δημοκρατίας

9.-(1) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας λαμβάνει από-

(α) Δικαστήριο ή άλλη εισαγγελική αρχή ξένης χώρας, ή

(β) οποιαδήποτε άλλη αρχή ξένης χώρας που την ικανοποιεί ότι έχει αρμοδιότητα να υποβάλει έγγραφα αιτήματα για εξασφάλιση μαρτυρίας, του είδους με το οποίο το παρόν άρθρο ασχολείται,

έγγραφο αίτημα συνδρομής για εξασφάλιση μαρτυρίας εντός της Δημοκρατίας σχετικά με διαδικασία που έχει αρχίσει ενώπιον Δικαστηρίου της ξένης χώρας ή σχετικά με ποινική ανάκριση που διεξάγεται στην εν λόγω χώρα.

(2) Η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας αφού ικανοποιηθεί ότι-

(α) Έχει διαπραχθεί αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων νόμου της εν λόγω ξένης χώρας, και

(β) έχει αρχίσει διαδικασία ή διεξάγεται ανάκριση για το αδίκημα αυτό στην εν λόγω χώρα, δύναται να-

(i) ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας όπως αναθέσει σε επαρχιακό δικαστή, αν έχει αρχίσει διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου της ξένης χώρας, ή

(ii) να αναθέσει σε εισαγγελική αρχή της Δημοκρατίας αν διεξάγεται ανάκριση στην ξένη χώρα,

την εκτέλεση του αιτήματος, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται σ' αυτό, εκτός αν ο τρόπος αυτός απαγορεύεται από το Σύνταγμα ή άλλη διεθνή σύμβαση για ανθρώπινα δικαιώματα την οποία έχει επικυρώσει η Δημοκρατία:

Νοείται ότι κατά την εκτέλεση του αιτήματος θα μπορεί να παρευρίσκεται και να λαμβάνει μέρος σ' αυτή, ύστερα από αίτηση, δικαστής ή ανακριτής της ξένης χώρας που ήθελε κατονομαστεί στην αίτηση, καθώς και δικηγόρος του ανακρινόμενου προσώπου:

Νοείται περαιτέρω ότι η εκτέλεση αιτήματος συνδρομής που αφορά την έκδοση από την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας διατάγματος δέσμευσης ή διατάγματος για εγγραφή και εκτέλεση διατάγματος δέσμευσης ή δήμευσης το οποίο εκδόθηκε από ξένη χώρα, ανατίθεται στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, μέσω του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου -“ανάκριση” περιλαμβάνει και ανάκριση για διακρίβωση και εντοπισμό παράνομων εσόδων ή συναφών περιουσιακών στοιχείων για σκοπούς δέσμευσης και δήμευσης.

(3) [Διαγράφηκε]

(4) Για σκοπούς διαπίστωσης των ζητημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας θεωρεί ως επαρκή μαρτυρία δήλωση από τις αρμόδιες αρχές της ξένης χώρας, που περιλαμβάνεται στο έγγραφο αίτημα.

(5)(α) Σε περίπτωση που η εκτέλεση του εγγράφου αιτήματος για εξασφάλιση μαρτυρίας ανατίθεται σε Επαρχιακό Δικαστή, αυτός έχει όλες τις εξουσίες που προβλέπονται στους Διαδικαστικούς Κανονισμούς και τη δικονομική πρακτική του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούν την εξέταση και αντεξέταση μαρτύρων, ενώπιον Δικαστηρίου.

(β) Το Δικαστήριο στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση του εγγράφου αιτήματος για εξασφάλιση μαρτυρίας-

(i) Δύναται να ακούσει ένορκη μαρτυρία,

(ii) δεν εξαναγκάζει μάρτυρα να δώσει μαρτυρία η οποία είναι δυνατό να τον ενοχοποιήσει,

(iii) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της υποπαραγράφου (ii), δεν εξαναγκάζει μάρτυρα να καταθέσει αν αυτό θα ήταν επιζήμιο για την ασφάλεια της Δημοκρατίας σύμφωνα με βεβαίωση που εκδίδεται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Εξωτερικών σε συνεννόησή του με τον Υπουργό Άμυνας.

Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου "ένορκη μαρτυρία" περιλαμβάνει και μαρτυρία που δίνεται, ύστερα από άδεια του Δικαστηρίου, με επίσημη διαβεβαίωση.

(6) Σε περίπτωση που η εκτέλεση του εγγράφου αιτήματος για εξασφάλιση μαρτυρίας ανατίθεται στον Αρχηγό Αστυνομίας, αυτός θεωρείται ότι έχει, για το σκοπό αυτό, όλες τις εξουσίες που παρέχονται σε ανακριτή δυνάμει:

(α) του Μέρους ΙΙ του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός από τις διατάξεις που αφορούν τη σύλληψη,

(β) του περί Διατήρησης Τηλεπικοινωνιακών Δεδομένων με Σκοπό τη Διερεύνηση Σοβαρών Ποινικών Αδικημάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(γ) οποιουδήποτε άλλου νόμου ήθελε εκχωρήσει εξουσίες σε ανακριτή.

(7) Σε περίπτωση που η εκτέλεση του αιτήματος για εξασφάλιση μαρτυρίας ανατίθεται στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, αυτός θεωρείται ότι έχει, για την εκτέλεσή του, όλες τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος..

(8) Σε περίπτωση που η εκτέλεση του εγγράφου αιτήματος για εξασφάλιση μαρτυρίας ανατίθεται σε άλλη εισαγγελική αρχή της Δημοκρατίας, αυτή θεωρείται ότι έχει, κατά την εκτέλεση του αιτήματος, όλες τις εξουσίες που της παρέχει ο νόμος δυνάμει του οποίου αυτή συστάθηκε.

(9) Σε περίπτωση που κατά τη λήψη μαρτυρίας δυνάμει των εδαφίων (6), (7) και (8) θα παρίσταται και θα λαμβάνει μέρος ανακριτής της ξένης χώρας, αυτός θεωρείται, για τους σκοπούς λήψης της μαρτυρίας, ως ανακριτής, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται από το άρθρο 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

(10) Αν για σκοπούς πλήρους συμμόρφωσης με το έγγραφο αίτημα για εξασφάλιση μαρτυρίας απαιτείται όπως η οποιαδήποτε μαρτυρία συνοδεύεται από ένορκη δήλωση, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που βεβαιώνει την αυθεντικότητά της, η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για εξασφάλιση των εν λόγω βεβαιωτικών εγγράφων με σκοπό να σταλούν στην αιτούσα αρχή.

Διαβίβαση μαρτυρίας

10.-(1) Μαρτυρία που λαμβάνεται δυνάμει του άρθρου 9 παραδίδεται στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για να σταλεί στο Δικαστήριο ή την εισαγγελική αρχή της ξένης χώρας που υπέβαλε το αίτημα.

(2) Στο εν λόγω αιτούν Δικαστήριο ή εισαγγελική αρχή δύνανται να σταλούν, ανάλογα με τις λεπτομέρειες του αιτήματος, το πρωτότυπο ή αντίγραφο εγγράφου ή σε περίπτωση αντικειμένου, το ίδιο το αντικείμενο ή περιγραφή ή φωτογραφία αυτού.

Έξοδα και διάθεση κατασχεθείσας περιουσίας

11.-(1) Οποιαδήποτε έξοδα που η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ήθελε υποστεί κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού καταβάλλονται από τη Δημοκρατία ή κατόπιν σχετικής συμφωνίας, από την ξένη χώρα που υποβάλλει το έγγραφο αίτημα.

(2) Ποσά τα οποία κατάσχονται ή συνιστούν προϊόν από εκποίηση κατασχεθέντων αντικειμένων κατατίθενται στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ή διανέμονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ξένης χώρας και της Δημοκρατίας, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.

Μεταφορά από τη Δημοκρατία καταδίκου για σκοπούς μαρτυρίας εκτός της Δημοκρατίας

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δύναται ύστερα από αίτηση ξένης χώρας, να εκδώσει ένταλμα δυνάμει του οποίου να εξουσιοδοτείται η μεταφορά οποιουδήποτε προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κράτηση στη Δημοκρατία, σε άλλη ξένη χώρα-

(α) Με σκοπό να καταθέσει ως μάρτυρας σε ποινική υπόθεση που εκδικάζεται στη χώρα αυτή, ή

(β) για να αναγνωριστεί ή με την παρουσία του εκεί να βοηθήσει στη διεξαγωγή της εκδίκασης ποινικής υπόθεσης ή στη διεξαγωγή ανάκρισης σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος.

(2) Δεν εκδίδεται ένταλμα δυνάμει του εδαφίου (1) εκτός αν το πρόσωπο που τελεί υπό νόμιμη κράτηση συγκατατεθεί για τη μεταφορά του στην εν λόγω ξένη χώρα. Η συγκατάθεση παρέχεται είτε από το ίδιο το πρόσωπο που τελεί υπό νόμιμη κράτηση, είτε από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο πρόσωπο, αν λόγω φυσικής ή ψυχικής αιτίας ή λόγω ηλικίας δε θα ήταν δυνατό ή πρέπον να δώσει το ίδιο τη συγκατάθεσή του:

Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η ανάκληση της συγκατάθεσης μετά την έκδοση του εντάλματος.

(3) Το ένταλμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1), εξουσιοδοτεί-

(α) Τη μεταφορά του υπό νόμιμη κράτηση προσώπου σε τόπο εντός της Δημοκρατίας από όπου θα αναχωρήσει, και την παράδοσή του σε εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής της ξένης χώρας που υπέβαλε την αίτηση, και

(β) την επιστροφή του στη Δημοκρατία και την παράδοσή του από εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής της ξένης χώρας στον τόπο όπου τελούσε υπό κράτηση σύμφωνα με την ποινή που του επιβλήθηκε.

(4) Πρόσωπο σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε ένταλμα δυνάμει του άρθρου αυτού θα θεωρείται ότι τελεί υπό νόμιμη κράτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του από ή προς τον τόπο κράτησής του εντός της Δημοκρατίας ή επί Κυπριακού σκάφους ή αεροσκάφους.

(5) Αν το πρόσωπο, σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε ένταλμα δυνάμει του άρθρου αυτού αποδράσει ή βρίσκεται παράνομα εκτός τόπου κράτησης στη Δημοκρατία, αυτό υπόκειται σε σύλληψη χωρίς ένταλμα από το πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε να το μεταφέρει σε οποιοδήποτε τόπο ή από οποιοδήποτε αστυνομικό.

Μεταφορά καταδίκου από ξένη χώρα για κατάθεση στη Δημοκρατία

13.-(1) Στις περιπτώσεις όπου-

(α) Έχει εκδοθεί μαρτυρική κλήση για ποινική υπόθεση που εκδικάζεται στη Δημοκρατία, η οποία απευθύνεται σε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται υπό νόμιμη κράτηση σε ξένη χώρα, ή

(β) η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας έχει λόγους να πιστεύει ότι το υπό κράτηση σε ξένη χώρα πρόσωπο θα πρέπει να αναγνωριστεί στη Δημοκρατία ή ότι η παρουσία του στη Δημοκρατία θα διευκολύνει τη διαδικασία ή τη διεξαγωγή ανάκρισης σε σχέση με διάπραξη αδικήματος,

η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας υποβάλλει αίτηση στην εν λόγω ξένη χώρα για τη μεταφορά του υπό νόμιμη κράτηση προσώπου στη Δημοκρατία για έναν από τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.

(2) Αν οι αρμόδιες αρχές της ξένης χώρας όπου το εν λόγω πρόσωπο τελεί υπό νόμιμη κράτηση συμφωνούν όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για τη μεταφορά του στη Δημοκρατία για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας εκδίδει ένταλμα που εξουσιοδοτεί-

(α) Τη μεταφορά και κράτηση του υπό νόμιμη κράτηση προσώπου σε τόπο εντός της Δημοκρατίας, όπως ήθελε προσδιοριστεί στο ένταλμα, και

(β) την επιστροφή του στην ξένη χώρα από όπου έχει μεταφερθεί.

(3) Δεν εκδίδεται ένταλμα δυνάμει του άρθρου αυτού χωρίς τη συγκατάθεση του υπό νόμιμη κράτηση προσώπου όπως μεταφερθεί στη Δημοκρατία για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 12 ισχύουν και στην περίπτωση εντάλματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου αυτού.

(5) Οι διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αλλοδαπού που εισέρχεται στη Δημοκρατία δυνάμει εντάλματος που εκδόθηκε με βάση το άρθρο αυτό, εφόσον το ένταλμα εξακολουθεί να ισχύει.

(6) Πρόσωπο το οποίο μεταφέρεται στη Δημοκρατία για σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν υπόκειται σε σύλληψη και δεν προσάγεται σε δίκη για οποιοδήποτε αδίκημα για το οποίο έχουν δικαιοδοσία τα δικαστήρια της Δημοκρατίας, που δυνατό να διέπραξε πριν τη μεταφορά του, και δεν επιδίδονται σ' αυτόν δικόγραφα οποιασδήποτε μορφής.

Διέλευση κρατουμένων.

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και οποιουδήποτε άλλου νόμου, η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δύναται να εξουσιοδοτήσει τη διέλευση μέσω της επικράτειας της Δημοκρατίας προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κράτηση σε ξένη χώρα με σκοπό τη μεταφορά του σε άλλη ξένη χώρα που ζήτησε την προσωπική του εμφάνιση για σκοπούς ανάκρισης, δίωξης ή διαδικασίας.

(2) Κατά τη διέλευσή του από τη Δημοκρατία, το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) κρατείται σε χώρο κράτησης για περίοδο είκοσι τεσσάρων ωρών. Η περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί μέχρι οκτώ ημέρες, αφού εξασφαλιστεί για το σκοπό αυτό διάταγμα δικαστηρίου, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

Πεδίο εφαρμογής του Νόμου

15.-(1) Οι διατάξεις του Νόμου αυτού εφαρμόζονται σε ότι αφορά αιτήματα από ή προς-

(α) Όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) όλες τις καθορισμένες χώρες της Κοινοπολιτείας,

(γ) όλες τις χώρες με τις οποίες η Δημοκρατία έχει συνάψει διμερή Σύμβαση ή δεσμεύεται από πολυμερή Διεθνή Σύμβαση για συνεργασία σε θέματα ποινικής δικαιοσύνης,

(δ) όλες τις άλλες χώρες που αποδέχονται συνεργασία βάσει προτύπων όρων αμοιβαίας συνεργασίας οι οποίοι καθορίζονται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Για σκοπούς του άρθρου αυτού "καθορισμένες χώρες της Κοινοπολιτείας" σημαίνει οποιαδήποτε χώρα της Κοινοπολιτείας την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο, με διάταγμά του δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει ως χώρα με την οποία δύναται να συνεργαστεί για θέματα που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ουδόλως επηρεάζουν τη συνεργασία με χώρες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και η οποία επιτυγχάνεται μέσω της διπλωματικής οδού.

Κανονισμοί

16. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.