Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει Διαφορετική έννοια-

"αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας" σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,

"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία,

"διαδικασία" σημαίνει ποινική διαδικασία όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο,

"Δικαστήριο" σημαίνει οποιοδήποτε Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή Δικαστήριο ξένης χώρας που έχει αρμοδιότητα να εκδικάζει ποινικές υποθέσεις,

"έγγραφο αίτημα" σημαίνει επίσημη παράκληση (letter of request/letter rogatory) που υποβάλλεται από μια χώρα σε άλλη για νομική συνεργασία σε θέματα που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

"έγγραφο διαδικασίας" σημαίνει οποιοδήποτε έγγραφο που επιδίδεται δυνάμει του Νόμου αυτού,

"εισαγγελική αρχή" σημαίνει το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον Αρχηγό Αστυνομίας, το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, μέλη της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης και οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή άτομο που δικαιούται να προβαίνει σε ανακρίσεις και διώξεις στη Δημοκρατία και οποιαδήποτε τέτοια αρχή ξένης χώρας με αντίστοιχες αρμοδιότητες,

"μαρτυρία" σημαίνει καταθέσεις, έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία κάθε μορφής τα οποία δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον Δικαστηρίου για σκοπούς διαδικασίας και "έγγραφο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον περί Αποδείξεως Νόμο και περιλαμβάνει κάθε μορφή σύγχρονου τρόπου καταγραφής γεγονότων, συμβολαίων και δηλώσεων, που είναι αποδεκτά από τα Δικαστήρια ενώπιον των οποίων θα παρουσιαστούν,

"ξένη χώρα" σημαίνει χώρα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πλοίο ή αεροσκάφος εγγεγραμμένο σε τέτοια χώρα, και αναφορά σε "ξένη χώρα" θεωρείται επίσης ως αναφορά στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το οποίο εγκαθιδρύθηκε με την υπογραφή της Τελικής Πράξης στις 17.7.1998 στη Ρώμη.