Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμος του 2001.