Επίδοση εγγράφων διαδικασίας ξένης χώρας στη Δημοκρατία

3.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας λαμβάνει από αρμόδια αρχή ξένης χώρας αίτημα για επίδοση σε πρόσωπο στη Δημοκρατία-

(α) Κλητηρίου ή άλλου εγγράφου διαδικασίας, με το οποίο το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται καλείται να εμφανιστεί ως κατηγορούμενος ή ως μάρτυρας σε διαδικασία στην εν λόγω ξένη χώρα, ή

(β) απόφασης ή εγγράφου που περιέχει απόφαση Δικαστηρίου ξένης χώρας.

(2) Η επίδοση των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) εκτελείται από την Αστυνομία ή άλλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας επιδότη.

(3) Έγγραφο διαδικασίας που επιδίδεται δυνάμει του άρθρου αυτού θα πρέπει να συνοδεύεται από-

(α) Υπόδειξη ότι το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται δικαιούται να ζητήσει συμβουλή για τις πιθανές συνέπειες μη συμμόρφωσης του με αυτό δυνάμει του νόμου της ξένης χώρας,

(β) υπόδειξη ότι δυνάμει του νόμου της ξένης χώρας δυνατό να μην παρέχονται σε αυτό, υπό την ιδιότητα του μάρτυρα, τα ίδια δικαιώματα και προνόμια όπως αυτά που παρέχονται δυνάμει των νόμων της Δημοκρατίας.

(4) Όταν αστυνομικός ή άλλος εξουσιοδοτημένος επιδότης επιδώσει, δυνάμει του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε κλητήριο ή άλλο έγγραφο διαδικασίας, πληροφορεί την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας σχετικά με τον τρόπο και χρόνο επίδοσης και παραδίδει σ' αυτή απόδειξη επίδοσης υπογραμμένη από το πρόσωπο που παρέλαβε το εν λόγω έγγραφο. Σε περίπτωση που η επίδοση δεν κατέστη δυνατή, πληροφορεί την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για το γεγονός αυτό, εκθέτοντας επίσης και τους λόγους για τους οποίους η επίδοση δεν κατέστη τελικά δυνατή.

(5) Επίδοση εγγράφου που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) δεν επιβάλλει υποχρέωση δυνάμει οποιουδήποτε νόμου της Δημοκρατίας στο άτομο που το παρέλαβε, να συμμορφωθεί με αυτό.