Πεδίο εφαρμογής του Νόμου

15.-(1) Οι διατάξεις του Νόμου αυτού εφαρμόζονται σε ότι αφορά αιτήματα από ή προς-

(α) Όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) όλες τις καθορισμένες χώρες της Κοινοπολιτείας,

(γ) όλες τις χώρες με τις οποίες η Δημοκρατία έχει συνάψει διμερή Σύμβαση ή δεσμεύεται από πολυμερή Διεθνή Σύμβαση για συνεργασία σε θέματα ποινικής δικαιοσύνης,

(δ) όλες τις άλλες χώρες που αποδέχονται συνεργασία βάσει προτύπων όρων αμοιβαίας συνεργασίας οι οποίοι καθορίζονται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Για σκοπούς του άρθρου αυτού "καθορισμένες χώρες της Κοινοπολιτείας" σημαίνει οποιαδήποτε χώρα της Κοινοπολιτείας την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο, με διάταγμά του δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει ως χώρα με την οποία δύναται να συνεργαστεί για θέματα που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ουδόλως επηρεάζουν τη συνεργασία με χώρες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και η οποία επιτυγχάνεται μέσω της διπλωματικής οδού.