Διέλευση κρατουμένων.

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και οποιουδήποτε άλλου νόμου, η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δύναται να εξουσιοδοτήσει τη διέλευση μέσω της επικράτειας της Δημοκρατίας προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κράτηση σε ξένη χώρα με σκοπό τη μεταφορά του σε άλλη ξένη χώρα που ζήτησε την προσωπική του εμφάνιση για σκοπούς ανάκρισης, δίωξης ή διαδικασίας.

(2) Κατά τη διέλευσή του από τη Δημοκρατία, το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) κρατείται σε χώρο κράτησης για περίοδο είκοσι τεσσάρων ωρών. Η περίοδος αυτή δύναται να παραταθεί μέχρι οκτώ ημέρες, αφού εξασφαλιστεί για το σκοπό αυτό διάταγμα δικαστηρίου, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) είναι πολίτης της Δημοκρατίας.