Μεταφορά καταδίκου από ξένη χώρα για κατάθεση στη Δημοκρατία

13.-(1) Στις περιπτώσεις όπου-

(α) Έχει εκδοθεί μαρτυρική κλήση για ποινική υπόθεση που εκδικάζεται στη Δημοκρατία, η οποία απευθύνεται σε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται υπό νόμιμη κράτηση σε ξένη χώρα, ή

(β) η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας έχει λόγους να πιστεύει ότι το υπό κράτηση σε ξένη χώρα πρόσωπο θα πρέπει να αναγνωριστεί στη Δημοκρατία ή ότι η παρουσία του στη Δημοκρατία θα διευκολύνει τη διαδικασία ή τη διεξαγωγή ανάκρισης σε σχέση με διάπραξη αδικήματος,

η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας υποβάλλει αίτηση στην εν λόγω ξένη χώρα για τη μεταφορά του υπό νόμιμη κράτηση προσώπου στη Δημοκρατία για έναν από τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.

(2) Αν οι αρμόδιες αρχές της ξένης χώρας όπου το εν λόγω πρόσωπο τελεί υπό νόμιμη κράτηση συμφωνούν όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες διευθετήσεις για τη μεταφορά του στη Δημοκρατία για έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας εκδίδει ένταλμα που εξουσιοδοτεί-

(α) Τη μεταφορά και κράτηση του υπό νόμιμη κράτηση προσώπου σε τόπο εντός της Δημοκρατίας, όπως ήθελε προσδιοριστεί στο ένταλμα, και

(β) την επιστροφή του στην ξένη χώρα από όπου έχει μεταφερθεί.

(3) Δεν εκδίδεται ένταλμα δυνάμει του άρθρου αυτού χωρίς τη συγκατάθεση του υπό νόμιμη κράτηση προσώπου όπως μεταφερθεί στη Δημοκρατία για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(4) Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 12 ισχύουν και στην περίπτωση εντάλματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου αυτού.

(5) Οι διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αλλοδαπού που εισέρχεται στη Δημοκρατία δυνάμει εντάλματος που εκδόθηκε με βάση το άρθρο αυτό, εφόσον το ένταλμα εξακολουθεί να ισχύει.

(6) Πρόσωπο το οποίο μεταφέρεται στη Δημοκρατία για σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν υπόκειται σε σύλληψη και δεν προσάγεται σε δίκη για οποιοδήποτε αδίκημα για το οποίο έχουν δικαιοδοσία τα δικαστήρια της Δημοκρατίας, που δυνατό να διέπραξε πριν τη μεταφορά του, και δεν επιδίδονται σ' αυτόν δικόγραφα οποιασδήποτε μορφής.