Μεταφορά από τη Δημοκρατία καταδίκου για σκοπούς μαρτυρίας εκτός της Δημοκρατίας

12.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δύναται ύστερα από αίτηση ξένης χώρας, να εκδώσει ένταλμα δυνάμει του οποίου να εξουσιοδοτείται η μεταφορά οποιουδήποτε προσώπου που τελεί υπό νόμιμη κράτηση στη Δημοκρατία, σε άλλη ξένη χώρα-

(α) Με σκοπό να καταθέσει ως μάρτυρας σε ποινική υπόθεση που εκδικάζεται στη χώρα αυτή, ή

(β) για να αναγνωριστεί ή με την παρουσία του εκεί να βοηθήσει στη διεξαγωγή της εκδίκασης ποινικής υπόθεσης ή στη διεξαγωγή ανάκρισης σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος.

(2) Δεν εκδίδεται ένταλμα δυνάμει του εδαφίου (1) εκτός αν το πρόσωπο που τελεί υπό νόμιμη κράτηση συγκατατεθεί για τη μεταφορά του στην εν λόγω ξένη χώρα. Η συγκατάθεση παρέχεται είτε από το ίδιο το πρόσωπο που τελεί υπό νόμιμη κράτηση, είτε από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο πρόσωπο, αν λόγω φυσικής ή ψυχικής αιτίας ή λόγω ηλικίας δε θα ήταν δυνατό ή πρέπον να δώσει το ίδιο τη συγκατάθεσή του:

Νοείται ότι δεν επιτρέπεται η ανάκληση της συγκατάθεσης μετά την έκδοση του εντάλματος.

(3) Το ένταλμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1), εξουσιοδοτεί-

(α) Τη μεταφορά του υπό νόμιμη κράτηση προσώπου σε τόπο εντός της Δημοκρατίας από όπου θα αναχωρήσει, και την παράδοσή του σε εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής της ξένης χώρας που υπέβαλε την αίτηση, και

(β) την επιστροφή του στη Δημοκρατία και την παράδοσή του από εκπρόσωπο της αρμόδιας αρχής της ξένης χώρας στον τόπο όπου τελούσε υπό κράτηση σύμφωνα με την ποινή που του επιβλήθηκε.

(4) Πρόσωπο σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε ένταλμα δυνάμει του άρθρου αυτού θα θεωρείται ότι τελεί υπό νόμιμη κράτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς του από ή προς τον τόπο κράτησής του εντός της Δημοκρατίας ή επί Κυπριακού σκάφους ή αεροσκάφους.

(5) Αν το πρόσωπο, σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε ένταλμα δυνάμει του άρθρου αυτού αποδράσει ή βρίσκεται παράνομα εκτός τόπου κράτησης στη Δημοκρατία, αυτό υπόκειται σε σύλληψη χωρίς ένταλμα από το πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε να το μεταφέρει σε οποιοδήποτε τόπο ή από οποιοδήποτε αστυνομικό.