Έξοδα και διάθεση κατασχεθείσας περιουσίας

11.-(1) Οποιαδήποτε έξοδα που η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας ήθελε υποστεί κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού καταβάλλονται από τη Δημοκρατία ή κατόπιν σχετικής συμφωνίας, από την ξένη χώρα που υποβάλλει το έγγραφο αίτημα.

(2) Ποσά τα οποία κατάσχονται ή συνιστούν προϊόν από εκποίηση κατασχεθέντων αντικειμένων κατατίθενται στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ή διανέμονται μεταξύ των αρμόδιων αρχών της ξένης χώρας και της Δημοκρατίας, κατόπιν σχετικής μεταξύ τους συμφωνίας.