Διαβίβαση μαρτυρίας

10.-(1) Μαρτυρία που λαμβάνεται δυνάμει του άρθρου 9 παραδίδεται στην αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για να σταλεί στο Δικαστήριο ή την εισαγγελική αρχή της ξένης χώρας που υπέβαλε το αίτημα.

(2) Στο εν λόγω αιτούν Δικαστήριο ή εισαγγελική αρχή δύνανται να σταλούν, ανάλογα με τις λεπτομέρειες του αιτήματος, το πρωτότυπο ή αντίγραφο εγγράφου ή σε περίπτωση αντικειμένου, το ίδιο το αντικείμενο ή περιγραφή ή φωτογραφία αυτού.