Μαρτυρία για χρήση εκτός της Δημοκρατίας

9.-(1) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας λαμβάνει από-

(α) Δικαστήριο ή άλλη εισαγγελική αρχή ξένης χώρας, ή

(β) οποιαδήποτε άλλη αρχή ξένης χώρας που την ικανοποιεί ότι έχει αρμοδιότητα να υποβάλει έγγραφα αιτήματα για εξασφάλιση μαρτυρίας, του είδους με το οποίο το παρόν άρθρο ασχολείται,

έγγραφο αίτημα συνδρομής για εξασφάλιση μαρτυρίας εντός της Δημοκρατίας σχετικά με διαδικασία που έχει αρχίσει ενώπιον Δικαστηρίου της ξένης χώρας ή σχετικά με ποινική ανάκριση που διεξάγεται στην εν λόγω χώρα.

(2) Η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας αφού ικανοποιηθεί ότι-

(α) Έχει διαπραχθεί αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων νόμου της εν λόγω ξένης χώρας, και

(β) έχει αρχίσει διαδικασία ή διεξάγεται ανάκριση για το αδίκημα αυτό στην εν λόγω χώρα, δύναται να-

(i) ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας όπως αναθέσει σε επαρχιακό δικαστή, αν έχει αρχίσει διαδικασία ενώπιον Δικαστηρίου της ξένης χώρας, ή

(ii) να αναθέσει σε εισαγγελική αρχή της Δημοκρατίας αν διεξάγεται ανάκριση στην ξένη χώρα,

την εκτέλεση του αιτήματος, σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται σ' αυτό, εκτός αν ο τρόπος αυτός απαγορεύεται από το Σύνταγμα ή άλλη διεθνή σύμβαση για ανθρώπινα δικαιώματα την οποία έχει επικυρώσει η Δημοκρατία:

Νοείται ότι κατά την εκτέλεση του αιτήματος θα μπορεί να παρευρίσκεται και να λαμβάνει μέρος σ' αυτή, ύστερα από αίτηση, δικαστής ή ανακριτής της ξένης χώρας που ήθελε κατονομαστεί στην αίτηση, καθώς και δικηγόρος του ανακρινόμενου προσώπου.

(3) Η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας δύναται να αρνηθεί να ασκήσει τις εξουσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) αν ήθελε διαπιστώσει ότι το αίτημα αφορά αδίκημα οικονομικής φύσεως σχετικά με το οποίο δεν έχει ακόμη αρχίσει διαδικασία, εκτός αν ικανοποιηθεί ότι η πράξη που συνθέτει το αδίκημα θα συνέθετε παρόμοιας φύσης αδίκημα αν διαπραττόταν στη Δημοκρατία.

(4) Για σκοπούς διαπίστωσης των ζητημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας θεωρεί ως επαρκή μαρτυρία δήλωση από τις αρμόδιες αρχές της ξένης χώρας, που περιλαμβάνεται στο έγγραφο αίτημα.

(5)(α) Σε περίπτωση που η εκτέλεση του εγγράφου αιτήματος για εξασφάλιση μαρτυρίας ανατίθεται σε Επαρχιακό Δικαστή, αυτός έχει όλες τις εξουσίες που προβλέπονται στους Διαδικαστικούς Κανονισμούς και τη δικονομική πρακτική του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αφορούν την εξέταση και αντεξέταση μαρτύρων, ενώπιον Δικαστηρίου.

(β) Το Δικαστήριο στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση του εγγράφου αιτήματος για εξασφάλιση μαρτυρίας-

(i) Δύναται να ακούσει ένορκη μαρτυρία,

(ii) δεν εξαναγκάζει μάρτυρα να δώσει μαρτυρία η οποία είναι δυνατό να τον ενοχοποιήσει,

(iii) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της υποπαραγράφου (ii), δεν εξαναγκάζει μάρτυρα να καταθέσει αν αυτό θα ήταν επιζήμιο για την ασφάλεια της Δημοκρατίας σύμφωνα με βεβαίωση που εκδίδεται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Εξωτερικών σε συνεννόησή του με τον Υπουργό Άμυνας.

Για σκοπούς του παρόντος εδαφίου "ένορκη μαρτυρία" περιλαμβάνει και μαρτυρία που δίνεται, ύστερα από άδεια του Δικαστηρίου, με επίσημη διαβεβαίωση.

(6) Σε περίπτωση που η εκτέλεση του εγγράφου αιτήματος για εξασφάλιση μαρτυρίας ανατίθεται στον Αρχηγό Αστυνομίας, αυτός θεωρείται ότι έχει, για το σκοπό αυτό, όλες τις εξουσίες που παρέχονται σε ανακριτή δυνάμει του Μέρους II του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, εκτός εκείνες που αφορούν τη σύλληψη.

(7) Σε περίπτωση που η εκτέλεση του αιτήματος για εξασφάλιση μαρτυρίας ανατίθεται στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, αυτός θεωρείται ότι έχει, για την εκτέλεσή του, όλες τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμος..

(8) Σε περίπτωση που η εκτέλεση του εγγράφου αιτήματος για εξασφάλιση μαρτυρίας ανατίθεται σε άλλη εισαγγελική αρχή της Δημοκρατίας, αυτή θεωρείται ότι έχει, κατά την εκτέλεση του αιτήματος, όλες τις εξουσίες που της παρέχει ο νόμος δυνάμει του οποίου αυτή συστάθηκε.

(9) Σε περίπτωση που κατά τη λήψη μαρτυρίας δυνάμει των εδαφίων (6), (7) και (8) θα παρίσταται και θα λαμβάνει μέρος ανακριτής της ξένης χώρας, αυτός θεωρείται, για τους σκοπούς λήψης της μαρτυρίας, ως ανακριτής, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται από το άρθρο 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

(10) Αν για σκοπούς πλήρους συμμόρφωσης με το έγγραφο αίτημα για εξασφάλιση μαρτυρίας απαιτείται όπως η οποιαδήποτε μαρτυρία συνοδεύεται από ένορκη δήλωση, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που βεβαιώνει την αυθεντικότητά της, η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για εξασφάλιση των εν λόγω βεβαιωτικών εγγράφων με σκοπό να σταλούν στην αιτούσα αρχή.