Αυτόδηλες παραβάσεις

7.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου μπορούν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις όπου συγκεκριμένη παράβαση διάταξης οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών είναι αδιαμφισβήτητα εμφανής σε καταγραφή από οποιαδήποτε συσκευή φωτοεπισήμανσης.

(2) Στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω αυτόδηλη παράβαση ρυθμίζεται εξώδικα δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών, η παράβαση αυτή δύναται να ρυθμιστεί εξώδικα και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και επιβάλλεται ως πρόστιμο το ποσό με το οποίο η ίδια παράβαση ρυθμίζεται και εξώδικα δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών.