Δημιουργία τεκμηρίων

8.-(1) Κατά την εκδίκαση καθορισμένων αδικημάτων η καταγραφή των οποίων γίνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η προσαγωγή ενώπιον του Δικαστηρίου των πιο κάτω στοιχείων από τον υπεύθυνο λειτουργό αποτελεί τεκμήριο για την κανονική λειτουργία της συσκευής:

(α) Η συσκευή, ύστερα από έλεγχο που διενεργείται κατά την ώρα έναρξης και τερματισμού της λειτουργίας της, λειτουργεί κανονικά,

(β)ο αριθμός των συνολικών καταγγελιών κατά την περίοδο έναρξης και τερματισμού της λειτουργίας της συσκευής.

(2) Η παρουσίαση της φωτογραφίας από συσκευή που λειτουργεί κανονικά αποτελεί απόδειξη ότι-

(α) Με το εμφαινόμενο στη φωτογραφία όχημα διαπράχθηκε παράβαση για την επισήμανση της οποίας τοποθετήθηκε η συσκευή,

(β) ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήματος είναι το πρόσωπο το οποίο εμφαίνεται στη φωτογραφία ως ο οδηγός, εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος αποδείξει ότι δεν είναι ο ίδιος ο οδηγός και το πρόσωπο που εμφαίνεται ως ο οδηγός είναι πράγματι το πρόσωπο που κατονομάζει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ως οδηγό,

(γ) διαπράχθηκε αυτόδηλη παράβαση που επισημαίνεται στη φωτογραφία δυνάμει του άρθρου 7:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος, μολονότι εντοπίζεται, αρνείται να παραλάβει την ειδοποίηση, τεκμαίρεται ότι η ειδοποίηση παραλήφθηκε και, σε περίπτωση που το εξώδικο πρόστιμο που αναγράφεται σε αυτή δεν καταβληθεί, δύναται να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος ο οποίος παραλαμβάνει την ειδοποίηση ισχυρίζεται ότι δεν είναι ο παραβάτης οδηγός, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως περί τούτου τον Υπεύθυνο λειτουργό εντός χρονικής περιόδου δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης ΅ε το εύρημα της συσκευής φωτοεπισή΅ανσης, δίδοντας τα στοιχεία του παραβάτη οδηγού, και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται εκ νέου το χρονικό όριο επίδοσης της ειδοποίησης που καθορίζεται στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 5, σε αντίθετη δε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η ειδοποίηση προς τον υποδειχθέντα ως παραβάτη οδηγό επιστρέφεται στον αποστολέα ως ΅η παραληφθείσα ή, σε περίπτωση που, ενώ αναγνωριστεί και εντοπιστεί ο υποδειχθείς οδηγός, δεν αποδέχεται τη διάπραξη του αδικήματος, τότε η διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη και του υποδειχθέντος ως παραβάτη οδηγού:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι επιχείρηση, σύμφωνα με τον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο, και το όχημα κατά το χρόνο της καταγραφής είναι εκμισθούμενο, παραβάτης οδηγός λογίζεται ο μισθωτής του οχήματος ή/και ο οδηγός που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι επιχείρηση, σύμφωνα με τον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο, αυτός συνεργάζεται, άμεσα και σε όλα τα στάδια, με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας:

Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, η ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης θεωρείται ως η ημερομηνία επίδοσης του προστίμου για τους σκοπούς του άρθρου 6 του περί Εξώδικου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.