Δημιουργία τεκμηρίων

8.-(1) Κατά την εκδίκαση καθορισμένων αδικημάτων η καταγραφή των οποίων γίνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η προσαγωγή ενώπιον του Δικαστηρίου των πιο κάτω στοιχείων από τον υπεύθυνο λειτουργό αποτελεί τεκμήριο για την κανονική λειτουργία της συσκευής:

(α) Η συσκευή, ύστερα από έλεγχο που διενεργείται κατά την ώρα έναρξης και τερματισμού της λειτουργίας της, λειτουργεί κανονικά,

(β)ο αριθμός των συνολικών καταγγελιών κατά την περίοδο έναρξης και τερματισμού της λειτουργίας της συσκευής.

(2) Η παρουσίαση της φωτογραφίας από συσκευή που λειτουργεί κανονικά αποτελεί απόδειξη ότι-

(α)Με το εμφαινόμενο στη φωτογραφία όχημα διαπράχθηκε παράβαση για την επισήμανση της οποίας τοποθετήθηκε η συσκευή,

(β)ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήματος είναι το πρόσωπο το οποίο εμφαίνεται στη φωτογραφία ως ο οδηγός, εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος αποδείξει ότι δεν είναι ο ίδιος ο οδηγός και το πρόσωπο που εμφαίνεται ως ο οδηγός είναι πράγματι το πρόσωπο που κατονομάζει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ως οδηγό,

(γ) διαπράχθηκε αυτόδηλη παράβαση που επισημαίνεται στη φωτογραφία δυνάμει του άρθρου 7:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο παραλήπτης της ειδοποίησης, εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος, δεν είναι ο παραβάτης οδηγός, υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως περί τούτου την Αστυνομία εντός χρονικής περιόδου δεκαπέντε (15) ημερών, από την παραλαβή της ειδοποίησης με το εύρημα της συσκευής φωτοεπισήμανσης, δίδοντας τα στοιχεία του παραβάτη οδηγού, σε αντίθετη περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη ως παραβάτη οδηγού:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η ειδοποίηση επιστρέφεται στον αποστολέα ως μη παραληφθείσα, τότε η διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του ιδιοκτήτη ως παραβάτη οδηγού:

Νοείται ακόμη περαιτέρω ότι, η ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης θεωρείται ως η ημερομηνία έκδοσης του προστίμου για τους σκοπούς του άρθρου 6 του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.