Αδικήματα

9. Όποιος με πρόθεση προξενεί ζημιά σε συσκευή φωτοεπισήμανσης ή σε οποιοδήποτε μέρος ή εξάρτημα της διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο και το Δικαστήριο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει τον κατηγορούμενο να πληρώσει για τη ζημιά που προξενεί αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες.