Απαγόρευση συσκευών που παρεμβαίνουν στο σύστημα συσκευών φωτοεπισήμανσης.

9Α.-(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή, πώληση, διάθεση προς πώληση, κατοχή ή χρήση συσκευών, υλικών προϊόντων ή άλλων επινοήσεων ή συσκευών, οι οποίες με οποιοδήποτε τρόπο παρεμβαίνουν στην ομαλή λειτουργία του συστήματος συσκευών φωτοεπισήμανσης ή καθιστούν το πιο πάνω σύστημα ανενεργό.

(2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) συνιστά αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.