Ποινική ευθύνη

9Β.-(1) Σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι νομικό πρόσωπο, την  ευθύνη για το αδίκημα αυτό φέρουν, εκτός από το νομικό πρόσωπο, και οι σύμβουλοι ή οι διευθύνοντες αξιωματούχοι του νομικού προσώπου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "διευθύνων αξιωματούχος" σημαίνει οποιοδήποτε διευθυντή, γραμματέα ή άλλο αξιωματούχο του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα ή ως σύμβουλος.