Εμπιστευτικότητα και περιορισμοί στη χρήση των φωτογραφιών

10.-(1) Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με συσκευή φωτοεπισήμανσης χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και για κανένα άλλο σκοπό, εκτός μόνο ύστερα από αίτημα του ιδιοκτήτη, κατόχου ή οδηγού του εμφαινόμενου στη φωτογραφία οχήματος ή ύστερα από άδεια του Δικαστηρίου για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος.

(2) Τα αρνητικά και όλες οι μεγεθύνσεις και τα αντίτυπα των φωτογραφιών φυλάσσονται από τον υπεύθυνο λειτουργό και δεν αποκαλύπτονται σε κανένα, εκτός μόνο στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή οδηγό του εμφαινόμενου στη φωτογραφία οχήματος, ύστερα από άδεια του Δικαστηρίου ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ικανοποιεί το Δικαστήριο για τυχόν έννομο συμφέρον που έχει στην αποκάλυψη της φωτογραφίας, νοουμένου ότι η εν λόγω αποκάλυψη γίνεται για σκοπούς απονομής της δικαιοσύνης.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "αποκάλυψη" περιλαμβάνει παράδοση αντιγράφου της φωτογραφίας, όπως αυτό έχει μεγεθυνθεί και εκτυπωθεί από τον Υπεύθυνο Λειτουργό.