Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και ’λλα Συναφή Θέματα) Νόμος του 2001.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"Αυτόδηλες παραβάσεις" σημαίνει τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7.

"Καθορισμένα αδικήματα" σημαίνει τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3.

"Καθορισμένο πρόστιμο" σημαίνει το πρόστιμο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5.

"Καταγραφή" σημαίνει την καταγραφή που γίνεται από συσκευές φωτοεπισήμανσης όπως αναλύεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4.

"Συσκευή φωτοεπισήμανσης" ή "συσκευή" σημαίνει τις μηχανές που καθορίζονται στο άρθρο 4.

"Υπεύθυνος λειτουργός" σημαίνει τον υπεύθυνο ή τους υπευθύνους για τη λειτουργία των συσκευών φωτοεπισήμανσης, τα ονόματα των οποίων ανακοινώνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο γραπτώς εξουσιοδοτείται από τον υπεύθυνο λειτουργό να εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματος του καθήκοντα σχετικά με τη λειτουργία και το χειρισμό των συσκευών.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για τα πιο κάτω αδικήματα:

(α) Παράλειψη συμμόρφωσης σχετικά με φώτα τροχαίας κατά παράβαση του Κανονισμού 58(1)(ια) των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτόν.

(β) Παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας κατά παράβαση του άρθρου 6(2) και (3) του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ή οιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτόν.

(γ) Αυτόδηλες παραβάσεις.

Συσκευή φωτοεπισήμανσης

4.-(1) Για σκοπούς δίωξης προσώπων για καθορισμένα αδικήματα, μπορεί να χρησιμοποιούνται οι συσκευές φωτοεπισήμανσης που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, οι οποίες είναι ειδικά κατασκευασμένες για καταγραφή των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου.

(2) Οι συσκευές φωτοεπισήμανσης αφορούν-

(α)Την καταγραφή παραβάσεων σχετικά με φώτα τροχαίας·

(β) την καταγραφή παραβάσεων σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας· και

(γ) την καταγραφή αυτόδηλων παραβάσεων.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "καταγραφή" περιλαμβάνει-

(α)Στην περίπτωση συσκευής που αναφέρεται στο εδάφιο 2(α) του παρόντος άρθρου-

(i) Φωτογραφία του οχήματος και του οδηγού ή του οχήματος κατά την ώρα ενεργοποίησης της συσκευής"

(ii) την ημερομηνία και ώρα ενεργοποίησης της συσκευής· και

(iii)τον κωδικό αριθμό σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης της συσκευής.

(β) Στην περίπτωση συσκευής που αναφέρεται στο εδάφιο 2(β) του παρόντος άρθρου-

(i) Φωτογραφία του οχήματος και του οδηγού ή του οχήματος κατά την ώρα ενεργοποίησης της συσκευής·

(ii) την ημερομηνία και ώρα ενεργοποίησης της συσκευής·

(iii)τον κωδικό αριθμό σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης της συσκευής· και

(iv) την ταχύτητα του οχήματος, όπως έχει καταγραφεί από τη συσκευή κατά την ώρα της ενεργοποίησης της.

(4) Για σκοπούς του άρθρου αυτού η ενεργοποίηση των συσκευών φωτοεπισήμανσης πραγματοποιείται-

(α)Για τη συσκευή που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α) του παρόντος άρθρου, όταν το όχημα περάσει πάνω από καλώδιο ή διά μέσου μαγνητικού πεδίου ή ακτίνας φωτός ή κύματος το οποίο ενεργοποιεί τη συσκευή μόνο όταν τα φώτα τροχαίας δεικνύουν κόκκινο χρώμα· και

(β) για τη συσκευή που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(β) του παρόντος άρθρου, όταν το σύστημα τηλεπισήμανσης της συσκευής καταγράψει την ταχύτητα διερχόμενου οχήματος η οποία υπερβαίνει την προκαθορισμένη στη συσκευή ταχύτητα.

Εξώδικη ρύθμιση

5.-(1) Σε περιπτώσεις καταγραφής καθορισμένου αδικήματος μπορεί να επιδοθεί στον ιδιοκτήτη του οχήματος το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία γραπτή ειδοποίηση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, με την οποία προσφέρεται στον ιδιοκτήτη η ευκαιρία να απαλλαγεί οποιασδήποτε ενοχής για το εν λόγω αδίκημα, αφού πληρώσει το καθορισμένο πρόστιμο και αποδεχτεί τους βαθμούς ποινής που δυνατό επιβάλλονται για το διαπραττόμενο αδίκημα:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του  άρθρου 5 του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, η εν λόγω γραπτή αυτή ειδοποίηση μπορεί, αντί να επιδοθεί στον ιδιοκτήτη, να του σταλεί ταχυδρομικών με προσωπική συστημένη επιστολή:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Εξώδικου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, η γραπτή ειδοποίηση δύναται να επιδοθεί εντός χρονικού διαστήματος εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι επιχείρηση, σύμφωνα με τον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο, και το όχημα κατά το χρόνο της καταγραφής είναι εκμισθούμενο, παραβάτης οδηγός λογίζεται ο μισθωτής του οχήματος ή/και ο οδηγός που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι επιχείρηση, σύμφωνα με τον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο, αυτός συνεργάζεται, άμεσα και σε όλα τα στάδια, με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

(2) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, βαθμοί ποινής είναι οι βαθμοί που επιβάλλονται για τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 20Α του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, με βάση τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Ειδοποίηση, τύπος και επίδοση

6.-(1) Στις περιπτώσεις καταγραφής που βασίζεται στη χρήση συσκευών φωτοεπισήμανσης, επιδίδονται στον ιδιοκτήτη του οχήματος που φαίνεται στη φωτογραφία της παράβασης που καταγράφηκε από τη συσκευή-

(α)Το εύρημα της συσκευής με επεξήγηση του κωδικού αριθμού του τόπου εγκατάστασης της συσκευής, και

(β) ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

(2) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου επιδίδονται προσωπικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με προσωπική συστημένη επιστολή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία της παράβασης που καταγράφηκε από τη συσκευή φωτοεπισήμανσης:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η προσωπική επίδοση δυνατόν να διενεργείται και από πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται γραπτώς από τον Υπεύθυνο λειτουργό να εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματός του σχετικά καθήκοντα.

Αυτόδηλες παραβάσεις

7.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου μπορούν να εφαρμοστούν στις περιπτώσεις όπου συγκεκριμένη παράβαση διάταξης οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών είναι αδιαμφισβήτητα εμφανής σε καταγραφή από οποιαδήποτε συσκευή φωτοεπισήμανσης.

(2) Στις περιπτώσεις όπου η εν λόγω αυτόδηλη παράβαση ρυθμίζεται εξώδικα δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών, η παράβαση αυτή δύναται να ρυθμιστεί εξώδικα και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και επιβάλλεται ως πρόστιμο το ποσό με το οποίο η ίδια παράβαση ρυθμίζεται και εξώδικα δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμών.

Δημιουργία τεκμηρίων

8.-(1) Κατά την εκδίκαση καθορισμένων αδικημάτων η καταγραφή των οποίων γίνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η προσαγωγή ενώπιον του Δικαστηρίου των πιο κάτω στοιχείων από τον υπεύθυνο λειτουργό αποτελεί τεκμήριο για την κανονική λειτουργία της συσκευής:

(α) Η συσκευή, ύστερα από έλεγχο που διενεργείται κατά την ώρα έναρξης και τερματισμού της λειτουργίας της, λειτουργεί κανονικά,

(β)ο αριθμός των συνολικών καταγγελιών κατά την περίοδο έναρξης και τερματισμού της λειτουργίας της συσκευής.

(2) Η παρουσίαση της φωτογραφίας από συσκευή που λειτουργεί κανονικά αποτελεί απόδειξη ότι-

(α) Με το εμφαινόμενο στη φωτογραφία όχημα διαπράχθηκε παράβαση για την επισήμανση της οποίας τοποθετήθηκε η συσκευή,

(β) ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήματος είναι το πρόσωπο το οποίο εμφαίνεται στη φωτογραφία ως ο οδηγός, εκτός αν ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος αποδείξει ότι δεν είναι ο ίδιος ο οδηγός και το πρόσωπο που εμφαίνεται ως ο οδηγός είναι πράγματι το πρόσωπο που κατονομάζει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ως οδηγό,

(γ) διαπράχθηκε αυτόδηλη παράβαση που επισημαίνεται στη φωτογραφία δυνάμει του άρθρου 7:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος, μολονότι εντοπίζεται, αρνείται να παραλάβει την ειδοποίηση, τεκμαίρεται ότι η ειδοποίηση παραλήφθηκε και, σε περίπτωση που το εξώδικο πρόστιμο που αναγράφεται σε αυτή δεν καταβληθεί, δύναται να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος ο οποίος παραλαμβάνει την ειδοποίηση ισχυρίζεται ότι δεν είναι ο παραβάτης οδηγός, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως περί τούτου τον Υπεύθυνο λειτουργό εντός χρονικής περιόδου δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης ΅ε το εύρημα της συσκευής φωτοεπισή΅ανσης, δίδοντας τα στοιχεία του παραβάτη οδηγού, και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται εκ νέου το χρονικό όριο επίδοσης της ειδοποίησης που καθορίζεται στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 5, σε αντίθετη δε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η ειδοποίηση προς τον υποδειχθέντα ως παραβάτη οδηγό επιστρέφεται στον αποστολέα ως ΅η παραληφθείσα ή, σε περίπτωση που, ενώ αναγνωριστεί και εντοπιστεί ο υποδειχθείς οδηγός, δεν αποδέχεται τη διάπραξη του αδικήματος, τότε η διαδικασία συνεχίζεται εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη και του υποδειχθέντος ως παραβάτη οδηγού:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι επιχείρηση, σύμφωνα με τον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο, και το όχημα κατά το χρόνο της καταγραφής είναι εκμισθούμενο, παραβάτης οδηγός λογίζεται ο μισθωτής του οχήματος ή/και ο οδηγός που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο:

Νοείται έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι επιχείρηση, σύμφωνα με τον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο, αυτός συνεργάζεται, άμεσα και σε όλα τα στάδια, με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας:

Νοείται έτι έτι έτι έτι περαιτέρω ότι, η ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης θεωρείται ως η ημερομηνία επίδοσης του προστίμου για τους σκοπούς του άρθρου 6 του περί Εξώδικου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

Αδικήματα

9. Όποιος με πρόθεση προξενεί ζημιά σε συσκευή φωτοεπισήμανσης ή σε οποιοδήποτε μέρος ή εξάρτημα της διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή με φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο και το Δικαστήριο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει τον κατηγορούμενο να πληρώσει για τη ζημιά που προξενεί αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες.

Απαγόρευση συσκευών που παρεμβαίνουν στο σύστημα συσκευών φωτοεπισήμανσης.

9Α.-(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή, πώληση, διάθεση προς πώληση, κατοχή ή χρήση συσκευών, υλικών προϊόντων ή άλλων επινοήσεων ή συσκευών, οι οποίες με οποιοδήποτε τρόπο παρεμβαίνουν στην ομαλή λειτουργία του συστήματος συσκευών φωτοεπισήμανσης ή καθιστούν το πιο πάνω σύστημα ανενεργό.

(2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) συνιστά αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη

9Β.-(1) Σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι νομικό πρόσωπο, την  ευθύνη για το αδίκημα αυτό φέρουν, εκτός από το νομικό πρόσωπο, και οι σύμβουλοι ή οι διευθύνοντες αξιωματούχοι του νομικού προσώπου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "διευθύνων αξιωματούχος" σημαίνει οποιοδήποτε διευθυντή, γραμματέα ή άλλο αξιωματούχο του νομικού προσώπου ή οποιοδήποτε πρόσωπο φέρεται ότι ενεργεί σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια ιδιότητα ή ως σύμβουλος.

Εμπιστευτικότητα και περιορισμοί στη χρήση των φωτογραφιών

10.-(1) Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με συσκευή φωτοεπισήμανσης χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και για κανένα άλλο σκοπό, εκτός μόνο ύστερα από αίτημα του ιδιοκτήτη, κατόχου ή οδηγού του εμφαινόμενου στη φωτογραφία οχήματος ή ύστερα από άδεια του Δικαστηρίου για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος.

(2) Τα αρνητικά και όλες οι μεγεθύνσεις και τα αντίτυπα των φωτογραφιών φυλάσσονται από τον υπεύθυνο λειτουργό και δεν αποκαλύπτονται σε κανένα, εκτός μόνο στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή οδηγό του εμφαινόμενου στη φωτογραφία οχήματος, ύστερα από άδεια του Δικαστηρίου ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ικανοποιεί το Δικαστήριο για τυχόν έννομο συμφέρον που έχει στην αποκάλυψη της φωτογραφίας, νοουμένου ότι η εν λόγω αποκάλυψη γίνεται για σκοπούς απονομής της δικαιοσύνης.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "αποκάλυψη" περιλαμβάνει παράδοση αντιγράφου της φωτογραφίας, όπως αυτό έχει μεγεθυνθεί και εκτυπωθεί από τον Υπεύθυνο Λειτουργό.

Υπεύθυνος για λειτουργία των συσκευών

11.- O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ανακοινώνει τον Υπεύθυνο λειτουργό.

Προειδοποιητικές πινακίδες

12.-(1) Για σκοπούς προειδοποίησης του κοινού, τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία του δρόμου, όπου λειτουργούν συσκευές φωτοεπισήμανσης, προειδοποιητικές πινακίδες στις οποίες αναφέρεται ότι ο δρόμος ελέγχεται από τέτοιες συσκευές.

(2) Σε περίπτωση τοποθέτησης κινητής ή σταθερής συσκευής φωτοεπισήμανσης για σκοπούς ελέγχου του ορίου ταχύτητας, οι πινακίδες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο τοποθετούνται σε απόσταση που κυμαίνεται μεταξύ εκατό μέτρων και πέντε χιλιομέτρων από το σημείο του δρόμου όπου λειτουργεί τέτοια συσκευή.

Έκδοση κανονισμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, οι οποίοι στη συνέχεια κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.