Ειδοποίηση, τύπος και επίδοση

6.-(1) Στις περιπτώσεις καταγραφής που βασίζεται στη χρήση συσκευών φωτοεπισήμανσης, επιδίδονται στον ιδιοκτήτη, κάτοχο ή οδηγό του οχήματος που φαίνεται στη φωτογραφία της παράβασης που καταγράφηκε από τη συσκευή-

(α)Το εύρημα της συσκευής με επεξήγηση του κωδικού αριθμού του τόπου εγκατάστασης της συσκευής, και

(β) ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

(2) Επίδοση των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου γίνεται προσωπικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.