Εξώδικη ρύθμιση

5.-(1) Σε περιπτώσεις καταγραφής καθορισμένου αδικήματος μπορεί να επιδοθεί στον ιδιοκτήτη του οχήματος το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία γραπτή ειδοποίηση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, με την οποία προσφέρεται στον ιδιοκτήτη η ευκαιρία να απαλλαγεί οποιασδήποτε ενοχής για το εν λόγω αδίκημα, αφού πληρώσει το καθορισμένο πρόστιμο και αποδεχτεί τους βαθμούς ποινής που δυνατό επιβάλλονται για το διαπραττόμενο αδίκημα:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του  άρθρου 5 του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, η εν λόγω γραπτή αυτή ειδοποίηση μπορεί, αντί να επιδοθεί στον ιδιοκτήτη, να του σταλεί ταχυδρομικών με προσωπική συστημένη επιστολή:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του περί Εξώδικου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, η γραπτή ειδοποίηση δύναται να επιδοθεί εντός χρονικού διαστήματος εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι επιχείρηση, σύμφωνα με τον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο, και το όχημα κατά το χρόνο της καταγραφής είναι εκμισθούμενο, παραβάτης οδηγός λογίζεται ο μισθωτής του οχήματος ή/και ο οδηγός που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης του οχήματος είναι επιχείρηση, σύμφωνα με τον περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμο, αυτός συνεργάζεται, άμεσα και σε όλα τα στάδια, με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας.

(2) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, βαθμοί ποινής είναι οι βαθμοί που επιβάλλονται για τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 20Α του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, με βάση τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.