Εξώδικη ρύθμιση

5.-(1) Σε περιπτώσεις καταγραφής καθορισμένου αδικήματος μπορεί να επιδοθεί στον ιδιοκτήτη του οχήματος το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία γραπτή ειδοποίηση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, με την οποία προσφέρεται στον ιδιοκτήτη η ευκαιρία να απαλλαγεί οποιασδήποτε ενοχής για το εν λόγω αδίκημα, αφού πληρώσει το καθορισμένο πρόστιμο και αποδεχτεί τους βαθμούς ποινής που δυνατό επιβάλλονται για το διαπραττόμενο αδίκημα:

Νοείται ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του  άρθρου 5 του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου, η εν λόγω γραπτή αυτή ειδοποίηση μπορεί, αντί να επιδοθεί στον ιδιοκτήτη, να του σταλεί ταχυδρομικών με προσωπική συστημένη επιστολή.

(2) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού, βαθμοί ποινής είναι οι βαθμοί που επιβάλλονται για τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στον Πίνακα του άρθρου 20Α του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, με βάση τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.