Συσκευή φωτοεπισήμανσης

4.-(1) Για σκοπούς δίωξης προσώπων για καθορισμένα αδικήματα, μπορεί να χρησιμοποιούνται οι συσκευές φωτοεπισήμανσης που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, οι οποίες είναι ειδικά κατασκευασμένες για καταγραφή των αδικημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου.

(2) Οι συσκευές φωτοεπισήμανσης αφορούν-

(α)Την καταγραφή παραβάσεων σχετικά με φώτα τροχαίας·

(β) την καταγραφή παραβάσεων σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας· και

(γ) την καταγραφή αυτόδηλων παραβάσεων.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος "καταγραφή" περιλαμβάνει-

(α)Στην περίπτωση συσκευής που αναφέρεται στο εδάφιο 2(α) του παρόντος άρθρου-

(i) Φωτογραφία του οχήματος και του οδηγού ή του οχήματος κατά την ώρα ενεργοποίησης της συσκευής"

(ii) την ημερομηνία και ώρα ενεργοποίησης της συσκευής· και

(iii)τον κωδικό αριθμό σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης της συσκευής.

(β) Στην περίπτωση συσκευής που αναφέρεται στο εδάφιο 2(β) του παρόντος άρθρου-

(i) Φωτογραφία του οχήματος και του οδηγού ή του οχήματος κατά την ώρα ενεργοποίησης της συσκευής·

(ii) την ημερομηνία και ώρα ενεργοποίησης της συσκευής·

(iii)τον κωδικό αριθμό σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης της συσκευής· και

(iv) την ταχύτητα του οχήματος, όπως έχει καταγραφεί από τη συσκευή κατά την ώρα της ενεργοποίησης της.

(4) Για σκοπούς του άρθρου αυτού η ενεργοποίηση των συσκευών φωτοεπισήμανσης πραγματοποιείται-

(α)Για τη συσκευή που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α) του παρόντος άρθρου, όταν το όχημα περάσει πάνω από καλώδιο ή διά μέσου μαγνητικού πεδίου ή ακτίνας φωτός ή κύματος το οποίο ενεργοποιεί τη συσκευή μόνο όταν τα φώτα τροχαίας δεικνύουν κόκκινο χρώμα· και

(β) για τη συσκευή που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(β) του παρόντος άρθρου, όταν το σύστημα τηλεπισήμανσης της συσκευής καταγράψει την ταχύτητα διερχόμενου οχήματος η οποία υπερβαίνει την προκαθορισμένη στη συσκευή ταχύτητα.