Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για τα πιο κάτω αδικήματα:

(α) Παράλειψη συμμόρφωσης σχετικά με φώτα τροχαίας κατά παράβαση του Κανονισμού 58(1)(ια) των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτόν.

(β) Παραβιάσεις του ορίου ταχύτητας κατά παράβαση του άρθρου 6(2) και (3) του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου ή οιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτόν.

(γ) Αυτόδηλες παραβάσεις.