Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"Αυτόδηλες παραβάσεις" σημαίνει τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7.

"Καθορισμένα αδικήματα" σημαίνει τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3.

"Καθορισμένο πρόστιμο" σημαίνει το πρόστιμο το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5.

"Καταγραφή" σημαίνει την καταγραφή που γίνεται από συσκευές φωτοεπισήμανσης όπως αναλύεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4.

"Συσκευή φωτοεπισήμανσης" ή "συσκευή" σημαίνει τις μηχανές που καθορίζονται στο άρθρο 4.

"Υπεύθυνος λειτουργός" σημαίνει τον υπεύθυνο ή τους υπευθύνους για τη λειτουργία των συσκευών φωτοεπισήμανσης, τα ονόματα των οποίων ανακοινώνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο γραπτώς εξουσιοδοτείται από τον υπεύθυνο λειτουργό να εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματος του καθήκοντα σχετικά με τη λειτουργία και το χειρισμό των συσκευών.