Ειδοποίηση, τύπος και επίδοση

6.-(1) Στις περιπτώσεις καταγραφής που βασίζεται στη χρήση συσκευών φωτοεπισήμανσης, επιδίδονται στον ιδιοκτήτη του οχήματος που φαίνεται στη φωτογραφία της παράβασης που καταγράφηκε από τη συσκευή-

(α)Το εύρημα της συσκευής με επεξήγηση του κωδικού αριθμού του τόπου εγκατάστασης της συσκευής, και

(β) ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

(2) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου επιδίδονται προσωπικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με προσωπική συστημένη επιστολή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία της παράβασης που καταγράφηκε από τη συσκευή φωτοεπισήμανσης.