Προειδοποιητικές πινακίδες

12.-(1) Για σκοπούς προειδοποίησης του κοινού, τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία του δρόμου, όπου λειτουργούν συσκευές φωτοεπισήμανσης, προειδοποιητικές πινακίδες στις οποίες αναφέρεται ότι ο δρόμος ελέγχεται από τέτοιες συσκευές.

(2) Σε περίπτωση τοποθέτησης κινητής ή σταθερής συσκευής φωτοεπισήμανσης για σκοπούς ελέγχου του ορίου ταχύτητας, οι πινακίδες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο τοποθετούνται σε απόσταση που κυμαίνεται μεταξύ εκατό μέτρων και πέντε χιλιομέτρων από το σημείο του δρόμου όπου λειτουργεί τέτοια συσκευή.