Έκδοση κανονισμών

13. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, οι οποίοι στη συνέχεια κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.