Προειδοποιητική πινακίδα

12. Για σκοπούς προειδοποίησης του κοινού, τοποθετείται σε κατάλληλα σημεία του δρόμου, όπου λειτουργούν συσκευές φωτοεπισήμανσης, πινακίδα στην οποία αναφέρεται ότι ο εν λόγω δρόμος ελέγχεται από τέτοιες συσκευές: Νοείται ότι σε περίπτωση τοποθέτησης συσκευής φωτοεπισήμανσης για σκοπούς ελέγχου του ορίου ταχύτητας, η πινακίδα που προβλέπεται δυνάμει του παρόντος άρθρου τοποθετείται σε απόσταση που κυμαίνεται μεταξύ δύο μέχρι πέντε χιλιομέτρων από το σημείο του δρόμου όπου λειτουργεί τέτοια συσκευή.