Υπεύθυνος για λειτουργία των συσκευών

11.-(1) O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ανακοινώνει το όνομα του Υπεύθυνου Λειτουργού.

(2) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τον Υπεύθυνο Λειτουργό θεωρούνται για σκοπούς του παρόντος Νόμου πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από επιστήμονα εμπειρογνώμονα εντός της έννοιας του άρθρου 12 του περί Αποδείξεως Νόμου και η ανακοίνωση του ονόματος του δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εκλαμβάνεται ως ανακοίνωση δυνάμει του εδαφίου (2)(β) του άρθρου 12 του πιο πάνω Νόμου.