Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Τέταρτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2002.