Τροποποίηση του Άρθρου 47 του Συντάγματος

2. Το Άρθρο 47 του Συντάγματος τροποποιείται με τη διαγραφή στην παράγραφο (στ) αυτού του κόμματος και της φράσης «τας παύσεις τας προβλεπομένας εν άρθρω 118», (δεύτερη και τρίτη γραμμή).