Τροποποίηση του Άρθρου 118 του Συντάγματος

3. Το Άρθρο 118 του Συντάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο 3 αυτού των λέξεων «είτε θα είναι μέλη της μονίμου δημοσίας υπηρεσίας είτε» (δεύτερη γραμμή)·

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου 4 αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«4. Ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τράπεζας της Δημοκρατίας παύονται από το κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 153 συνιστώμενο συμβούλιο, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε νόμο, που διέπει τη λειτουργία της Εκδοτικής Τράπεζας της Δημοκρατίας»· και

(γ) με την κατάργηση της παραγράφου 5 αυτού.