Τροποποίηση του Άρθρου 119 του Συντάγματος

4. Το Άρθρο 119 του Συντάγματος τροποποιείται με την κατάργηση της παραγράφου 4 αυτού.