Προοίμιο

ΕΠΕΙΔΗ η παράγραφος 3 του Άρθρου 118 του Συντάγματος θέτει διαζευκτικούς ως προϋπόθεση διορισμού του διοικητή και του υποδιοικητή της Εκδοτικής Τράπεζας της Δημοκρατίας την ιδιότητά τους ως μελών της μόνιμης δημόσιας υπηρεσίας,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η παράγραφος 4 του Άρθρου 118 του Συντάγματος προνοεί ότι ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας από κοινού μπορούν να παύουν οποτεδήποτε το διοικητή ή τον υποδιοικητή της Εκδοτικής Τράπεζας της Δημοκρατίας ή και τους δύο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η παράγραφος 5 του Άρθρου 118 του Συντάγματος προβλέπει ότι σε περίπτωση παύσης του διοικητή ή του υποδιοικητή ή και των δυο, ως ανωτέρω, θα τους δίνεται άλλη κατάλληλη θέση στη μόνιμη δημόσια υπηρεσία, νοουμένου ότι αυτοί αμέσως πριν από την παύση τους ήταν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η παράγραφος (στ) του Άρθρου 47 του Συντάγματος προβλέπει για εξουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας, καθόσον αφορά τις παύσεις οι οποίες προβλέπονται στο Άρθρο 118,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η παράγραφος 4 του Άρθρου 119 του Συντάγματος καθορίζει ότι ο διοικητής, βοηθούμενος από τον υποδιοικητή, εκτελεί καθόσον αφορά την οικονομική πολιτική που ανάγεται στην αρμοδιότητα αυτού, τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και, ως προς τον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής αυτής, συμβουλεύεται τον Υπουργό Οικονομικών και συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Δημοκρατία έχει υποβάλει αίτηση για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το σκοπό αυτό απαιτείται, μεταξύ άλλων, η εναρμόνιση της νομοθεσίας της Δημοκρατίας με το Κοινοτικό Κεκτημένο,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με το άρθρο 109 της Συνθήκης του Άμστερνταμ, κάθε κράτος μέλος, εξασφαλίζει, το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), ότι η εθνική του νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του Καταστατικού της εθνικής κεντρικής του τράπεζας, συμφωνεί με τη Συνθήκη αυτή και το Καταστατικό του ΕΣΚΤ,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι σχετικές πρόνοιες της πιο πάνω Συνθήκης καθώς και του Καταστατικού του ΕΣΚΤ απαιτούν όπως οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των Κρατών μελών είναι ανεξάρτητες από οποιοδήποτε επηρεασμό και ή επιρροή από τις Κυβερνήσεις των Κρατών τους ή άλλους οργανισμούς,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι προαναφερθείσες διατάξεις του Συντάγματος δε συνάδουν με τις σχετικές πρόνοιες της προαναφερθείσας Συνθήκης και με τις διατάξεις του Καταστατικού του ΕΣΚΤ,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Άρθρο 47, το Άρθρο 118 (με εξαίρεση την πρώτη παράγραφο) και το Άρθρο 119 του Συντάγματος δεν περιλαμβάνονται στα θεμελιώδη Αρθρα του Συντάγματος, τα οποία δεν μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν,

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης Τουρκικής κατοχής και των εξαιρετικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο ως αποτέλεσμα αυτής, οι Τουρκοκύπριοι δε συμμετέχουν στην εκλογή και λειτουργία της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το δίκαιο της ανάγκης δικαιολογεί τη διατήρηση της εξουσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων να τροποποιεί μη θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η τροποποίηση των προαναφερθεισών διατάξεων του Συντάγματος είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου της εναρμόνισης της νομοθεσίας της Δημοκρατίας με το Κοινοτικό Κεκτημένο:

Γι' αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:-

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Τέταρτης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2002.

Τροποποίηση του Άρθρου 47 του Συντάγματος

2. Το Άρθρο 47 του Συντάγματος τροποποιείται με τη διαγραφή στην παράγραφο (στ) αυτού του κόμματος και της φράσης «τας παύσεις τας προβλεπομένας εν άρθρω 118», (δεύτερη και τρίτη γραμμή).

Τροποποίηση του Άρθρου 118 του Συντάγματος

3. Το Άρθρο 118 του Συντάγματος τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο 3 αυτού των λέξεων «είτε θα είναι μέλη της μονίμου δημοσίας υπηρεσίας είτε» (δεύτερη γραμμή)·

(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου 4 αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«4. Ο διοικητής και ο υποδιοικητής της Εκδοτικής Τράπεζας της Δημοκρατίας παύονται από το κατά την παράγραφο 8 του άρθρου 153 συνιστώμενο συμβούλιο, υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται σε νόμο, που διέπει τη λειτουργία της Εκδοτικής Τράπεζας της Δημοκρατίας»· και

(γ) με την κατάργηση της παραγράφου 5 αυτού.

Τροποποίηση του Άρθρου 119 του Συντάγματος

4. Το Άρθρο 119 του Συντάγματος τροποποιείται με την κατάργηση της παραγράφου 4 αυτού.