Καταργήσεις και επιφυλάξεις

25.—(1) Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταργούνται οι περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμοι του 1992 έως (Αρ. 2) του 1999.

(2) Ανεξάρτητα από την κατάργηση των πιο πάνω αναφερόμενων Νόμων (στο εξής αναφερόμενοι ως "οι καταργηθέντες νόμοι")-

(α) Οποιαδήποτε Διατάγματα ή άλλες κανονιστικές ή ατομικές πράξεις, που έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου και θα συνεχίσουν να ισχύουν, εκτός στην έκταση που είναι αντίθετοι με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν

(β) οποιεσδήποτε αιτήσεις, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(γ) όταν οποιαδήποτε χρονική προθεσμία, που προβλέπεται στους καταργηθέντες νόμους, είχε ενεργοποιηθεί και συνεχίζει να τρέχει κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και υπάρχει αντίστοιχη διάταξη στον παρόντα Νόμο, ο παρών Νόμος θα έχει εφαρμογή ως αν η διάταξη αυτή είχε τεθεί σε ισχύ κατά τη στιγμή που άρχισε να τρέχει η περίοδος ή η προθεσμία αυτή·

(δ) κάθε έγγραφο, το οποίο αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη των καταργηθέντων νόμων, θα ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη, αν υπάρχει, διάταξη του παρόντος Νόμου·

(ε) το δυνάμει του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου ιδρυόμενο Ειδικό Ταμείο Διατήρησης θα αντικαταστήσει το Ειδικό Ταμείο Διατήρησης που ιδρύθηκε και λειτουργούσε δυνάμει των καταργηθέντων νόμων, αναλαμβάνοντας όλες τις μέχρι τότε υποχρεώσεις, απαιτήσεις ή δικαιώματα αυτού, τα οποία θα ρυθμίζονται ή διέπονται στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.